Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA - 2011

Đơn vị báo cáo............................................              (Biểu  số 01)      
            Nơi nhận báo cáo: UBKT Đảng uỷ khối DN                                                                                                                      
 
BÁO CÁO DANH SÁCH
kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng
(từ 01/11/20… đến 05/10/2011)


STT


HỌ VÀ TÊN
Chức vụ
Nội dung kiểm tra
Thời điểm kiểm tra
Kết luận

Đảng
Quản lý

Chấp hành tốt
Chấp hành
chưa tốt
Có vi phạm
Buôn Ma Thuột, ngày....tháng  …….  năm

      T/M Đảng uỷ (chi bộ)

                                                                                       (Ký tên đóng dấu)
----------------------------------------------------------

Đơn vị báo cáo............                            (Biểu  số 02)         
            Nơi nhận báo cáo: UBKT Đảng uỷ khối DN                                                                                                                      
 ----------------------------------------
BÁO CÁO TỔNG HỢP
kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng
(từ 01/11/2009 đến 05/10/2010)  
--------------------------
            1-Tổng số đảng viên được kiểm tra:..............đ/c, trong đó:
            - Đảng uỷ viên……………đ/c,
            - Chi uỷ viên………………đ/c,
            - Đảng viên…………….......đ/c.
            2- Nội dung kiểm tra:
            - Thực hiện 1 trong 4 nhiệm vụ của người đảng viên được Điều lệ Đảng quy định………..đ/c
            - Thực hiện 1 trong số 19 điều cấm đảng viên không được làm………..đ/c
            - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao…………đ/c.
            - Tham gia sinh hoạt đảng nơi cư trú…………đ/c
            - Các nội dung khác……đ/c.
            3- Cấp kiểm tra:
            - Chi bộ (chi bộ cơ sở hoặc chi bộ trong đảng bộ cơ sở)…………đ/c
            - Đảng uỷ………..đ/c.
            4- Kết luận:
            - Chấp hành tốt nội dung kiểm tra:………..đ.c,
            - Chấp hành chưa tốt nội dung kiểm tra………..đ/c,
- Có vi phạm……………đ/c, trong đó: - Kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm……….đ/c:
                                                                     - Phải thi hành kỷ luật……….đ/c,
                                                                      - Đã thi hành kỷ luật…….đ/c,
*Tổng số: - Đảng viên của  TCCS đảng có đến ngày báo cáo……………..đ/c; trong đó đảng viên dự bị…….đ/c,

       - Cấp uỷ có……đ/c.                                                                       

Buôn Ma Thuột, ngày....tháng  …….  năm 2010

                                                                        T/M Đảng uỷ (chi bộ)
                                                                           (Ký tên đóng dấu)

 ------------------------------------------------------

Đơn vị báo cáo...........................                            (Biểu  số 03)
Nơi nhận báo cáo: UBKT Đảng uỷ khối DN

                                                                            BÁO CÁO
kết quả kiểm tra tổ chức đảng chấp hành Điều lệ Đảng
(từ 01/11/2010 đến 05/10/2011)

STT


Tên chi bộ được kiểm tra
Nội dung kiểm tra
Thời điểm kiểm tra
Kết luận


Chấp hành tốt
Chấp hành
chưa tốt
Có vi phạmBuôn Ma Thuột, ngày....tháng …..  năm 2011

           T/M Đảng uỷ (chi bộ)
            (Ký tên đóng dấu)
----------------------------------------------------------------
Đơn vị báo cáo................                           (Biểu  số 04)          

            Nơi nhận báo cáo: UBKT Đảng uỷ khối DN                                    

                                                                
                                                BÁO CÁO
kết quả giải quyết  đơn thư tố cáo, kiểm tra đảng viên
khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật Đảng
    (từ 01/11/2009 đến 05/10/2010)
                                                           

STT


HỌ VÀ TÊN
Chức vụ
Nội dung
tố cáo, dấu hiệu vi phạm
Cấp ra quyết định
giải quyết

Đã giải quyết xong
ngày,  tháng.
     Hình
      thức
       kỷ
       luật
 Ghi chú
Đảng
C.quyền

tố cáo
dấu hiệu VP

           
                                   
                                                            Buôn Ma Thuột, ngày....tháng ….. năm 2010
                                                                              T/M Đảng uỷ (chi bộ)
                                                                                   (Ký tên đóng dấu)

------------------------------------------------------------------


Đơn vị báo cáo..........................................   (Biểu  số 05)
Nơi nhận báo cáo: UBKT Đảng uỷ khối DN
  
                      BÁO CÁO DANH SÁCH
                            kết quả giám sát đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp
                         (từ 01/11/2009 đến 05/10/2010)

STT
Họ và tên đảng viên , cấp uỷ viên được giám sát


Nội dung giám sát
cấp giám sát
Kết luận giám sát


Chấp hành tốt
Chấp hành
chưa tốt
Có vi phạm


Buôn Ma Thuột, ngày....tháng  ….. năm 2010
                           T/M Đảng uỷ (chi bộ)
                               (Ký tên đóng dấu)
-----------------------------------------------------------------


Đơn vị báo cáo..............................  Biểu  số 06        
            Nơi nhận báo cáo: UBKT Đảng uỷ khối DN                                                                                                                      
BÁO CÁO TỔNG HỢP
kết quả giám sát  đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng
(từ 01/11/2009 đến 05/10/2010)
--------------------------
           
            1-Tổng số đảng viên được giám sát:..............đ/c, trong đó:
            - Đảng uỷ viên……………đ/c,
            - Chi uỷ viên………………đ/c,
            - Đảng viên…………….......đ/c.
            2- Nội dung giám sát:
            - Thực hiện 1 trong 4 nhiệm vụ của người đảng viên được Điều lệ Đảng quy định………..đ/c,
            - Thực hiện 1 trong số 19 điều cấm đảng viên không được làm………..đ/c,
            - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao…………đ/c,
            - Tham gia sinh hoạt đảng nơi cư trú…………đ/c,
            - Các nội dung khác……đ/c..
            3- Cấp giám sát:
            - Chi bộ (chi bộ cơ sở hoặc chi bộ trong đảng bộ cơ sở)…………đ/c,
            - Đảng uỷ………..đ/c.
            4- Kết luận:
            - Chấp hành tốt nội dung giám sát:………..đ.c,
            - Chấp hành chưa tốt nội dung giám sát………..đ/c,
- Có vi phạm……………đ/c, trong đó: - Kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm……….đ/c:
                                                                     - Phải thi hành kỷ luật……….đ/c,
                                                                      - Đã thi hành kỷ luật…………đ/c,

Buôn Ma Thuột, ngày....tháng  ….  năm 2010
                        T/M Đảng uỷ (chi bộ)
               (Ký tên đóng dấu)

------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị báo cáo............................  (Biểu  số 07)
Nơi nhận báo cáo: UBKT ĐUK DN                                                                                                    
                             BÁO CÁO                                                                                                            
                   kết quả giám sát tổ chức đảng
                  (từ 01/11/2009 đến 05/10/2010)

STT


Tên tổ chức đảng được giám sát
Nội dung giám sát
cấp giám sát
Kết luận giám sát


Chấp hành tốt
Chấp hành
chưa tốtBuôn Ma Thuột, ngày....tháng  ….. năm 2010

                              T/M Đảng uỷ (chi bộ)
                                  (Ký tên đóng dấu)Đơn vị báo cáo.........................         (Biểu  số 08)

          Nơi nhận báo cáo: UBKT Đảng uỷ khối DN


BÁO CÁO
kết quả tổ chức quán triệt Quyết định 25-QĐ/TW, 
ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X
ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định 
về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng
           
           
                        1- Số chi bộ trực thuộc(dùng cho đảng uỷ) tổ chức quán triệt chi bộ...
                        2- Tổng số đảng viên tham gia quán triệt    đ/c
                                                     Trong đó: -Cấp uỷ viên    đ/c
                         -Cán bộ UBKT (dùng cho đảng uỷ)...đ/c  - Đảng viên  đ/c


 Buôn Ma Thuột, ngày....tháng …  năm 2010

                                                                                        T/M Đảng uỷ (chi bộ)
                                   (Ký tên đóng dấu)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét