Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP


Công tác tuyên truyền được bắt đầu sau Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (ngày 18/2/2011).
Cụ thể công tác tuyên truyên được chia làm ba đợt như sau:

Ðợt một, từ ngày 19-2-2011 đến 15-4-2011:
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử;
Tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử như: Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu HÐND các cấp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HÐND các cấp năm 2010, các văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử...

Ðợt hai, từ ngày 16-4-2011 đến 22-5-2011:
Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động bầu cử trên toàn quốc.
          Tuyên truyền về các nội dung cụ thể và diễn biến về công tác chuẩn bị, không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị cho bầu cử trong tỉnh, trong Khối, trong cơ quan doanh nghiệp…
Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… chào mừng cuộc bầu cử.
Đôn đốc, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra cụ thể về công tác tuyên truyền bầu cử.

Ðợt ba, từ ngày 23-5-2011 đến 10-6-2011:
Tuyên truyền về kết quả bầu cử.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016!
2. Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngày 22 tháng 5 năm 2011!
3. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm!
5. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016!
6. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!
7. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh DakLak thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016!
8. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét