Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

HỒ SƠ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

QUI TRÌNH XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

         
1. CÁC CĂN CỨ
-         Khoản 7 của Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng"
-         Khoản 4 của Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"
-         Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"

2. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)


TT
Mẫu biểu
Tên gọi
Ghi chú
1                     
Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới
Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp
2                     
Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
Đảng viên dự bị thực hiện
3                     
Bản nhận xét Đảng viên dự bị
Đảng viên hướng dẫn thực hiện
4                     
Tổng hợp ý kiến nhận xét kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 12B-KNĐ) các tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc (Mẫu 12C-KNĐ).
Chi ủy Chi bộ thực hiện
5                     
Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ thực hiện
6                     
Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Đảng ủy Bộ phận thực hiện
7                     
Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Đảng ủy cơ sở thực hiện
8                     
Quyết định Công nhận đảng viên chính thức, kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ.
Ban Thường vụ, Đảng uỷ cấp trên cơ sở thực hiện

Thứ tự sắp xếp hồ sơ: Đề nghị sắp theo đúng thứ tự trên.

3.  QUI TRÌNH THỰC HIỆN (TRÍCH HƯỚNG DẪN 03-HD/BTCTW)

4. Điều 5: Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại), gồm có:

4.1- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận.

4.2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ làm lễ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức. Nội dung kiểm điểm phải nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại.

4.3- Bản nhận xét của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản “Nhận xét đảng viên dự bị'' để báo cáo chi bộ; nội dung nhận xét cần lêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị.

4.4- Bản nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú.

a) Phạm vi, hình thức tổ chức và thủ tục lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị được tiến hành như hướng dẫn tại điểm 3 (3.8) của Hướng dẫn này.
b) Chi uỷ nơi có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chỉ bộ, kèm theo ý kiến của từng đoàn thể và của chi uỷ nơi cư trú.

4.5- Nghị quyết của chi bộ, đảng uỷ cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức  của cấp có thẩm quyền.

a) Nội dung và cách tiến hành của của chi bộ, Đảng uỷ bộ phận nếu có), đảng uỷ cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 (3.9, 3.10, 3. 11) của Hướng dẫn này.
b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong hội nghị chi bộ gần nhất.

4.6- Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị,

a) Đảng viên dự bị vi phạm tư cách đảng viên thì chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp trên.
b) Đảng uỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền.
c) Ban thường vụ cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.
d) Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng uỷ viên đương nhiệm.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét