Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, LLCT CHO ĐẢNG VIEN MỚI 2017

Tái bản bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên
10/2/2017 23:8'Gửi bài nàyIn bài này
Bộ tài liệu gồm 3 cuốn: